Knihkupectví Athena
Nejprodávanější
Doporučujeme
KNIHY STAŽENÉ Z KNIHKUPECTVÍ. JEDNÁ SE O KNIHY CO BYLY VYSTAVENÉ NA PRODEJNĚ, VĚTŠINA Z NICH JE JAKO NOVÁ.
Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.knihkupectviathena.cz
V platném znění od 1.1.2015


I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu.

Provozovatelem internetového obchodu Knihkupectviathena.cz je fyzická osoba Ondřej Šitler, se sídlem: Líšno 103, 257 51 Bystřice, IČ: 88635783 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).


II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.knihkupectviathena.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.


III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta,) zpravidla do 1-2 pracovních dnů  od přijetí objednávky (u předplatby po připsání peněz na náš účet).

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.


IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

1. Vadné nebo jiné než objednané zboží laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Ondřej Šitler, Líšno 103, 257 51 Bystřice

2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického na e-mailové adrese: info@knihkupectviathena.cz uvádějte své uživatelské jméno nebo číslo objednávky.


VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle § 53 odst. 7 a odst. 10 občanského zákoníku má kupující právo do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a zakoupené zboží vrátit prodávajícímu. Kupujícímu tím vznikne právo na vrácení finančních částek za toto zboží zaplacených.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.


VII. Ochrana osobních údajů

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování dáváte Ondřeji Šitlerovi souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme vás upozornit, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo požádat o vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně 480/2004 Sb. v platném znění.

Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) fyzickou osobou Ondřejem Šitlerem  (IČ: 88635783), zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím jím poskytnuté e-mailové adresy a takto příležitostně použity  k nabídce zboží Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej můžekdykoliv odvolat.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.knihkupectviathena.cz

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Nahoru Tisknout
 © 2014